ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

на оплатне надання послуг
від 17.12.2018 року

Україна, Харків

Цей договір, в якому одна сторона Фізична особа-підприємець Андрушко Олександр Павлович, який є платником єдиного податку 3-ї групи та Фізична особа-підприємець Андрушко Наталія Володимирівна, який є платником єдиного податку 2-ї групи (надалі – Виконавеці), з одного боку, і будь-яка особа, віком від 18 року, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом іменуються як Сторони, уклали даний договір (далі — Договір) адресований необмеженому колу осіб, який являється офіційною публічною пропозицією Виконавцями, укласти з Замовниками договір надання інформаційно-консультаційних послуг, опис яких розміщений у розділах сайту www.psiplay.biz

Виконавці, що мають намір здійснювати надання Послуг за допомогою Веб-сайту www.psiplay.biz та Замовники при придбанні Послуг, опис яких розміщен на відповідних сторінках Веб-сайту www.psiplay.biz, приймають умови цього Договору про нижченаведене:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Виконавцями і Замовником оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення Замовлення кнопки “ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКАЗ” означає, що Замовник, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.
1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Замовників незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором, Замовник приймає умови, порядок оформлення Замовлення та оплати і надання послуг Виконавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» — публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті www.psiplay.biz, і застосування якого є обов’язковим для всіх третіх осіб, що містить пропозицію Виконавців, щодо надання Послуг, опис яких знаходиться на Веб-сайті Виконавців, спрямованих невизначеному колу осіб, у тому числі Замовникам.
«Акцепт» — прийняття Замовником пропозиції Виконавців щодо придбання Послуг, опис яких знаходиться на Веб-сайті Виконавців www.psiplay.biz, шляхом оформлення Замовлення.
«Оферта» – цей документ «Договір публічної оферти на оплатне надання інформаційно- консультаційних послуг», розміщений у мережі інтернет за адресою www.psiplay.biz/terms
«Послуга» — інформаційно-консультаційні послуги, в тому числі але не виключно соціальні послуги і допомога та/або предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі у матеріальній та/або нематеріальній формі) та/або оплата за участь у заході (фестиваль, тренінг, конференція, вебінар, семінар, розвиваюча/трансформаційна гра, тощо) та/або індивідуальна консультація, інформація про які розміщена на сторінках Веб-сайті www.psiplay.biz. Послуги можуть надаватися за допомогою засобів телекомунікаційного, електронного зв’язку (в тому числі через мережу інтернет), очно та/або через третіх осіб.
«Замовник» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали Веб-сайт www.psiplay.biz та мають намір придбати ту чи іншу Послугу.
«Виконавець» — Фізична особа-підприємець Андрушко Олександ Павлович та Фізична особа-підприємець Андрушко Наталія Володимирівна, та будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, які є власниками чи розповсюджувачами Послуг згідно чинного українського законодавства за допомогою Веб-сайту Виконавців та мають намір їх надавати/продавати.
«Договір» – платний договір між Замовником і Виконавцями на надання Послуг, який укладається за допомогою Акцепту Оферти.
«Замовлення» — належно оформлена та розміщена на Веб-сайті Виконавців заявка Замовника на надання/купівлю Послуг, що адресується Виконавцю та за допомогою якого генерується Рахунок до сплати.
«Законодавство» — чинне законодавство України, яке може бути застосоване до правовідносин, пов’язаних з виконанням та/або які виходять з виконання описаних в цьому Договорі зобов´язань.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом Договору є платне надання Виконавецем Замовнику Послуг на умовах Оферти.
3.2. Виконавець та Замовник підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.
3.3. Виконавець підтверджує, що діє у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

4. ПРАВА ТВ ОБОВЯЗКИ ВИКОНАВЦІВ

4.1. Виконавець зобов’язаний:
a. при наданні Послуги Виконавець зобов’язаний дотримуватись умов Оферти;
b. виконувати замовлення Замовника в разі надходження оплати від Замовника;
c. надати Замовнику Послуги згідно з пропозиціями і описами на відповідній сторінці Веб-сайту www.psiplay.biz, оформленим Замовленням і умовами даного Договору;
4.2. Виконавець має право:
d. в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
e. Виконавець має право залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань по наданню Послуг за Договором;
f. Виконавець має право змінити Оферту, як це передбачено в п. 8.3 цієї Оферти.
g. Виконавець має право публікувати та поширювати інформацію про хід, спосіб та результати надання Послуг Замовнику.

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний:
a. своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору. Комісію банка Замовник сплачує за свій рахунок та сам відповідає за ознайомлення з умовами роботи банківських та фінансових установ через які здійснює платіж Виконавцям;
b. ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавців.
5.2. Замовник має право:
a. оформити Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту www.psiplay.biz;
b. ознайомитись з описом Послуг на відповідній сторінці Веб-сайту www.psiplay.biz.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту www.psiplay.biz шляхом отримання Рахунку, або зробивши Замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів Веб-сайту www.psiplay.biz.
6.2. Строк формування Рахунку на оплату до 2 робочих днів з моменту надходження Замовлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування Рахунку на оплату починається з першого після вихідного робочого дня.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту www.psiplay.biz. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Послуг, зазначених у Рахунку на оплату.
7.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Послуг.
7.3. Замовник може оплатити Замовлення наступними способами:
1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Виконавця, що вказаний в Рахунку. Замовник оплачує Замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передплати.
2) через третіх осіб, якщо згода на таку оплату дана Виконавцем.
3) іншим способом за домовленістю з Виконавцем.
7.4. Послуги вважаються сплаченими Замовником з моменту отримання Виконавцем підтвердження з банку про надходження всієї суми оплати на поточний рахунок Виконавця. В окремих випадках, на власний розсуд Виконавця, підтвердженням факту оплати може бути: а) копія платіжного доручення у разі безготівкової форми оплати; б) копія квитанції про оплату з печаткою банку, через який здійснено оплату; в) копія квитанції терміналу, тощо.

8. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ

8.1. Виконавець починає надавати послуги за цим Договором в дату початку надання послуг.
8.2. Договір укладається на невизначений термін та набуває чинності з моменту натискання на кнопку “ПІДТВЕРДІТЬ ЗАМОВЛЕННЯ”, цим Замовник надає згоду здійснити покупку наявних у Виконавця Послуг та діє до моменту отримання Замовником Послуг від Виконавця і повного розрахунку за ними.
8.3. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Виконавцями змін в Оферту такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі інтернет за зазначеною в п. 2 Договору адресою, якщо інший строк набуття чинності змін не визначено додатково під час такого розміщення.
8.4. Якщо Рахунок на оплату, згенерований на основі Замовлення, не оплачений Замовником протягом 5 банківських днів в повному обсязі, Договір може бути розірваним Виконавцем в односторонньому порядку, без повідомлення про таке розірвання Замовника.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
9.2. Виконавець не несе жодної відповідальності перед Замовником, якщо Замовник:
а) порушив строки та умови оплати за цим Договором та/або;
б) не скористався послугами Виконавців у терміни, які повідомили Виконавці на відповідній сторінці Веб-сайту www.psiplay.biz та/або електронною поштою та/або іншими засобами телекомунікаційного зв’язку;
9.3. Замовник розуміє і усвідомлює, що всі обіцяні результати від отриманих Послуг Виконавця, є наслідком узагальненого досвіду попередніх Замовників і зокрема Послуга може не принести очікуваного результату Замовнику.
9.4. Замовник послуг, реалізовуючи отриману від Виконавця інформацію, покладається виключно на власний здоровий глузд і на свої рішення, відносно області застосування Послуг Виконавця.
9.5. Справжнім Замовник погоджується, що треті особи, які діють від імені та за дорученням ФОП Андрушко Олександра Павловича та ФОП Андрушко Наталії Володимирівни не несуть відповідальності за правильність або помилковість прийнятих Вами рішень щодо наданих Послуг і будь-якої інформації, продукції або інших доступних Вам за допомогою сайту www.psiplay.biz, аудіо-, відео- і текстових матеріалів.
9.6. Виконавець не несе відповідальність за порушення умов Договору в разі надання Замовником недостовірної та/або неповної інформації щодо себе під час оформлення замовлення, в т.ч. контактної інформації (e-mail, телефон і т.п.), а також в разі ненадання Замовником нової контактної інформації (e-mail, телефон).
9.7. У разі неотримання Замовником Послуги не з вини Виконавця або відсторонення Замовника від участі в тренінгу, фестивалі, іншому заході (Послузі) у зв’язку з порушенням цього Договору та/або односторонню відмову Замовника, кошти, сплачені Замовником за Послугу, не повертаються та жодні компенсації не надаються.
9.8. Виконавець несе відповідальність за порушення умов Договору, виключно у разі, якщо неналежне виконання сталося з їх вини.
9.9. Виконавець не несе відповідальності за модифікацію і зміни програми тренінгу і розкладу занять, а також за якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких забезпечується доступ до Послуги.
9.10. З Замовниками — нерезидентами України всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають або стосуються цього Договору або в зв’язку з ним, у тому числі його порушення, припинення (розірвання) або недійсності підлягають вирішенню в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України (далі — «Суд»). Місце проведення засідань Суду — м. Київ, Україна.
9.11. У разі виникнення спорів, пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Замовника, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 7 (сім) календарних днів від дати її отримання. По спорах у зв’язку із стягненням заборгованості з Замовника дотримання претензійного порядку не потрібно.
9.12. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України.
9.13. Сукупний розмір відповідальності Виконавця за Договором, включаючи розмір штрафних санкцій (пеней, неустойок) та/або відшкодовуваних збитків за будь-яким позовом або претензією відносно Договору чи його виконання, обмежується 1% вартості Послуг за Договором.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)

10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами та/або обставинами непереборної сили, тобто, подіями або обставинами, які дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, що настали після укладення цього Договору та носять непередбачений і невідворотний характер.
10.2. До форс-мажорних обставин та/або обставинами непереборної сили належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, псування мережі інтернет та засобів телекомунікацій, викликані аваріями або несприятливими, погодними умовами, небезпеки і випадковості, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль, тощо), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.
10.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин та/або обставин непереборної сили, повинна негайно інформувати іншу Сторону про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження таких обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин та/аба обставин непереборної сили.
10.4. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов’язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через вищеперераховані обставини.
10.5. Якщо через форс-мажорні обставини та/або дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажорних обставин та/або дію обставин непереборної сили, перед припиненням цього Договору внаслідок таких обставин, Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Інформація про Замовника використовується в цілях виконання його Замовлення, надсилання пропозицій та інформаційних матеріалів Виконавців та/або розміщення відгуків Замовника про надані послуги Виконавцями, у разі їх наявності.
11.2. Власним акцептування Договору або реєстрацією на Веб-сайті www.psiplay.biz Замовник, підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних, володільцем якої є Виконавеці, з метою обробки персональних даних, зазначеної у цьому пункті, а також про свої права, зазначені у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання Послуг, отримання інформації про Замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Виконавців.
Для цілей, передбачених цим пунктом, Замовнику мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Замовника, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в Замовлені та/або анкеті телефонний номер.
11.3. Замовник дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Виконавець бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Виконавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).
11.4. У випадку небажання отримувати розсилку, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних та/або інформаційних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.
11.5. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення.
11.6. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті Оферти, Виконавеці не надають жодних інших прямих або домислюваних гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій та/або умов відносно непорушення прав, відповідності Послуг конкретним цілям Замовника.
11.7. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом Акцепту Оферти, Замовник (чи представник Замовника, в т. ч. фізична особа, належним чином уповноважена укласти Договір від імені Замовника) запевняє Виконавця і гарантує Виконавцю, що:
11.7.1. Замовник (представник Замовника) надав достовірні дані, у тому числі персональні дані Замовника (представника Замовника) для оформлення платіжних документів з оплати Послуг.
11.7.2. Замовник укладає Договір добровільно, при цьому Замовник (представник Замовника):
а) повністю ознайомився з умовами Оферти,
б) повністю розуміє предмет Оферти та Договору,
в) повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору.
11.7.3. Замовник (представник Замовника) має всі права та повноваження, необхідні для укладання та виконання Договору.
11.8. Сторони мають право в будь-який час оформити Договір у формі письмового двостороннього документа.